قطره پروستاتان

 

 

موارد مصرف

موثر در درمان هيپرپلازی پروستات ، تکرر ادرار، سوزش و درد هنگام دفع ادرار.

دستور مصرف

روزی سه بار هربار۴۰- ۳۰ قطره بعد از غذا.

موارد منع مصرف ونکات قابل توصیه


فرآورده های پروستاتان را ميـتوان بمدت طولانی حتی متجاوز از يکسال مصرف نمود .

عوارض جانبی : گزارش نشده است .

مواد مؤثره

گزنه : فلاونول ،استرولها ،موادمعدنی (زينک ) ،.

انيسون : انتول، بابونه : کورستين ، بيزابولول.

تخم کدو : کوکوربيتين ، فيتوسترول ، موادمعدنی نظير سلنيوم و روی.

خارخاسک : ساپونين های استروئيدال مانند ترستروزين ، ديوسين و فلاونوئيدها .

شکل داروئي

قرص روکش داردرجعبه‌های ۳۰ عددی. قطره خوراکی درشيشه‌های ۳۰ ميلی ليتری .

اجزاء فرآورده

هر۱/۵ميلي ليتر از قطره و هر قرص روکش دار پروستاتان از عصاره گياهان زير تهيه شده است: ريشه و برگ گزنه ( ۲۸mg) - تخم کدوی بدون پوست(۲۵mg ) -گل بابونه (۱۸mg ) -ميوه خارخاسک ( ۲۲mg ) - ميوه انيسون (۱۷mg ) .

استاندارد شده

 برحسب۰/۶ – ۰/۵۲ ميلی گرم فلاونوئيد– o – گليکوزيدهادرهر قرص و هر ميلی ليتر قطره .

آثار فارماکولوژی و مکانيسم اثر

1و2.به نظر ميرسد علت اصلی هيپرپلازی پروستاتات (BPH) مربوط به به تغييرات ناشی از افزايش سن در فيزيولوژی هورمون های جنسی است. هيپرپلازی پروستات منجر به تجمع دی هيدروتستوسترون ( DHT ) در پروستات که قوی تر از تستوسترون است می شود. DHT تمايل بيشتری از تستوسترون به گيرنده های آندروژن داشته و از طريق پيوند با گيرنده های اندروژنی اپی تليال و نسج پروستات موجب بزرگ شدن وتکثير سلولهای آن می شود. اين پيوند موجب افزايش سنتز mRNA هسته و نهايتا" رشد سلول می شود .

3.فرآورده گياهی پروستاتان باخاصيت مهارکنندگی آنزيم 5- آلفا ردوکتاز که عامل اصلی تبديل تستوسترون به دهيدروتستوسترون به شمار می رود, غلظت اين ماده را درسرم کاهش داده و درنتيجه رشد غده پروستات را متوقف وموجب تسهيل جريان ادرار و بهبودحال بيمار می شود. افزون برمطالب فوق مواد مؤثره موجود درريشه و برگ گزنه در متابوليسم تستوسترون مداخله نموده و قدرت پيوند گلبولين به تستوسترون راکاهش می دهد .

4.افزون براين سيتوسترول موجود درگزنه موجب مهار ستنز پروستاگلاندينها در بافت پروستات می شود .

مطالعات جديد بر روی خواص فارماکولوژيک تخم کدو نشان داده است که در عصاره تخم کدو قادر به مهار آنزيم آلفاردوکتاز می باشد. مجموعه مواد موثره گياهان موجود در قرص وقطره پروستاتان موجب برطرف شدن التهاب و اسپاسم پروستات شده و بدين ترتيب علائم ادراری ناشی از هيپرپلازی پروستات را برطرف ساخته و دفع ادرار را بهتر می نمايد .

References

1.Carson , E et al . : The role of dihydrotestosterone in benign prostatic hyperplasia . Urology 203 ; 61 ( 4 suppl ) .
2.Ziegler H. :Fortschr . Med (1982) ; 100 ( 39) : 1832 – 34 .
3.Vontobel Hg et al .(1985), Results of a double – blind study on the effectiveness of ERU( extractum radicis urticae ) capsules in conservative treatment of benign prostatic hyperplasia. Urology, 24 : 49 – 51 .
4.Barsoms , Bettermans AA. Z: . Allg Med (1979);55 (33) : 1947 – 1950 .

بازديد شده 7246 بار