تحقيق وتوسعه

تحقيق وتوسعه

1- بررسی وارائه طرح فرمولاسیون وساخت فرآورده های جدید گیاهی
2- اصلاح فرمولاسیون های موجود وارتقاء کیفیت واثربخشی آنها
3- توصیه های علمی وعملی برای رفع مشکلات ایجاد شده دربخش تولیدبا همکاری آزمایشگاههای کنترل ومسئولین تولید
4- رسیدگی به طرحهای توسعه فیزیکی وفنی بخشهای مختلف شرکت
5- بررسی طرحهای ارائه شده از طرف موسسات دانشگاهی وعلمی کشور وانجام همکاریهای علمی وفنی ومالی با آنها
6- ارائه طرحهای پژوهشی به مراکز مطالعات بالینی دانشگاههای مختلف علوم پزشکی کشور برای بررسی بالینی فرمولاسیون های جدید شرکت وسرپرستی علمی آنها
7- بررسی نظرات وپیشنهادات نمایندگان علمی شرکت ومراجعه کنندگان به شرکت در مورد تولید محصولات جدید ویا تغییر در فرمولاسیون فرآورده های موجود
8- بررسی وتدوین مقالات علمی در مورد یافته های جدید شرکت درمورد اثرات نوین گیاهان داروئی وداروهای گیاهی
9- برنامه ریزی جهت فرهنگ سازی وآشنایی پزشکان وآحاد جامعه با منافع ومزایای گیاهان داروئی وداروهای گیاهی
10- برنامه ریزی شرکت در کنگره ها وسمینارهای مربوط به داروهای گیاهی در داخل وخارج کشور

ورود

ایجاد حساب کاربری