دهان و دندان و گوش و حلق و بینی

ژل ایرال وکس

Iralvex Gel 3d

موارد مصرف

برطرف کننده التهاب و خون ريزی ‌لثه ،آفتوز .

دستور مصرف

ژل : روزی سه بار بمقدار کم روی لثه ماليده شود.محلول : روزی سه بار بمقدارکم با پنبه يا با يک گوش پاک کن محلول را به لثه بماليد.

موارد منع مصرف

ژل : روزی سه بار بمقدار کم روی لثه ماليده شود.محلول : روزی سه بار بمقدارکم با پنبه يا با يک گوش پاک کن محلول را به لثه بماليد.

اجزای فرآورده

هرگرم ژل يا هرميلی ليتر از محلول محـتوی ۱۷۰ ميلی گرم عصاره خشک ريوند و۱۰ ميلی گرم اسيد ساليسيک می باشد.

مواد موثره

مواد موثره ريوند عبارتنداز : آنتراگليکوزيدهای الوامودين ، امودين ، کريزوفانول ، گليکوزيدهای ديـانتـرون ، رئين ( سنـوزيـد A,B ) و امـلاح اگـزالاتـه آنـها ، هتروديانترون ها شامل پالميدين A,B,C وآنتراکينون های آزاد مانند رئين (۳-۱). ريوند افزون براين دارای مقادير قابل توجهی تانن ( گلوکوگالين واسيد گاليک ) می باشد(4).

شکل دارویی

قطره ۳۰ ميليليتري و ژل ۱۵ گرمي .

استاندارد شده

برحسب۴/۶- ۳/۴ ميليگرم رئين .

آثار فارماکولوژی

گليکوزيدهای آنتراکينون و تانن واسيدساليسيک موجود دراين فرآورده با پروتئينهای موجوددرمخاط وسلولهای اپی تليال غشاء های مخاطی واکنش ميدهد . در نتيجه مخاط بطورمحکم تری بهم چسبيده ونفوذ پذيری سلولهاکم ميشود . اين فرآيند به قابض شدن(Astringency)معروف است وموجب محافظت لايه بيرونی مخاط لثه ها درمقابل ميکروبـها وموادشيميائی محرک ميشود.همچنين ترشحات غشاء مخاطی دهان راکاهش ميدهد.ايرالوکس مانع رشدباکتريهای استافيلوکوک طلائی، استرپتوکوک،نيسريا،پروتئوس و کانديــــدا البيــــکانس می شود(1).
تاننهای موجود درژل ومحلول ايرالوکس خون ريزی لثه ها را بند می آورد . اين اثر درنتيجه انقباض عروق موضعی می باشد . افزون براين اثرات ضدميکروبی وضد قارچی تانن موجود در فرآورده موجب جــــــلوگيری از عفونتهای ميکروبی وقارچی درنسج آسيب ديده لثه می شود(1،3).

منابع

1.Mills s . et . al.; Principles and practice of phytotherapy. (2000) , . pp . 34-37 .
2.Evans,C.B.;Trease and Evans ;
Pharmacognosy . 14 . Ed , Saunders, London , (1996) , P.242- 246.
3.Duke James A .; (2001) , 'Medicinal Herbs',CRC Press , London , P.292 – 293 .
4.Martindale 34 ; The Complete Drug Reference (2005) , Vol. 2 : p. 1711 , 2103 .

ورود

ایجاد حساب کاربری