داخلی (گوارش و قلب و عروق)

قرص گليكوگل

Glycogol 3d

موارد مصرف

پایین آورنده قند خون

دستور مصرف

روزی 3 بار، هر بار یک قرص بعد از غذا میل شود.

موارد منع مصرف

موارد منع مصرف:

در افرادی که نسبت به گیاهان داروئی حساسیت دارند مصرف این دارو با احتیاط صورت گرفته ودر صورت بروز آثار حساسیت مصرف دارو قطع گردد.

عوارض جانبی:

عوارض جانبی خاصی تاکنون گزارش نشده است. ( از آنجائی که عصاره گیری از گیاه مریم گلی با حلال آب انجام می شود، فاقد عوارض جانبی فرآورده های حاوی عصاره های هیدروالکلی این گیاه می باشد.)

تداخل داروئی:

تاکنون موردی گزارش نشده است.

مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

درخانم های باردار و شیرده توصیه نمی شود.

اجزای فرآورده

در هر قرص روکش دار گلیکوگل عصاره خشک سرشاخه های جوان گیاه مریم گلی (Salvia officinalis) به میزان 145 میلی گرم، جین سینگ 145 میلی گرم، شنبلیله 60 میلی گرم و دارچین 25 میلی گرم موجود است.

مواد موثره

سرشاخه های جوان و برگ گیاه مریم گلی: 8%-3% تانن های گروه کاتشین (سالویاتانن)، اسیدهای فنولیک (رزمارینیک، کافئیک، کلروژنیک، فرولیک و گالیک)، 3%-1% فلاونوئیدها (اپی ژنین و لوتئولین)، 2/8% -1/5% اسانسهای فرار (آلفا و بتا توجون، کامفر، سینئول)، هومولن، آلفا پی نن و کامفن، لیمونن، استات بورنیل، کارنوسول می باشد.

جین سینگ: جین سنوزیدها، پلی ساکارید، پاناسن

دارچین: لینالول، آلفا پی نن و لیمونن

شنبلیه: ساپونین ها، تری گونلین و کولین

شکل دارویی

قرص های روکش دار در بسته های 30 عددی

آثار فارماکولوژی

گیاهان داروئی برای قرن های زیادی در طب مصرف شده و خواص آنها مورد بررسی قرار گرفته اند گیاه مریم گلی نیز از پرسابقه ترین گیاهان داروئی در جهان است که ازتیره نعناعیان بوده و دارای خاصیت کاهنده قند خون می باشد.

Alarcon – Aguilarو همکارانش نشان داده اند که عصاره هیدروالکلی گیاه مریم گلی در موش سالم و موش دیابتی شده با الوکسان اثر هیپوگلیسمیک دارد. افزون بر این عیدی و همکارانش نشان داده اند که عصاره مریم گلی قند خون را در موش های صحرایی دیابتیک کاهش می دهد. حسین زاده و همکاران اثر پائین آورنده خون گونه S.leriifolia را مطالعه و اثر بخشی آن را بر روی حیوانات آزمایشگاهی گزارش نموده اند.

اثر هیپوگلیسمیک عصاره مریم گلی نتیجه چندین مکانیسم است: الف- تشدید آزاد شدن انسولین توسط گلوکز ب- افزایش جذب گلوکز توسط سلول ها ج- کاهش جذب روده ای گلوکز.

گیاهان جین سینگ، دارچین و شنبلیله نیز همگی دارای اثر کاهنده قندخون هستند. مصرف دارچین به مقدار 1و3و6 گرم در روز در مقایسه با گروه شاهد دیابتی موجب کاهش قند خون گردیده.

گیاه جین سینگ نیز از جذب گلوکز در روده جلوگیری کرده و فعالیت گلوکز 6 فسفاتاز کبدی را مهار می کند در فرمولاسیون قرص گلیکوگل مجموعه گیاهان نام برده شده اثر تشدید کننده در کاهش قند خون دارند.

این گیاهان شامل تخم شنبلیله، پوست دارچین و پودر ریشه جین سینگ نیز از دیرباز در مطالعات فارماکولوژیکی و بالینی اثرات پائین آورنده قند خون آنها در حیوانات آزمایشگاهی و انسان به اثبات رسیده است. این مواد گیاهی به صورت سینرژیسم موجب افزایش اثر پایین آورنده قند خون عصاره مریم گلی می گردند.

منابع

1- PDR for Herbal Medicines(2004), pp. 698-700.

2- Alarcon – Aguilar Fj. et al . Investigation on the

     hypoglycaemic effects of extracts of four

     Mexican medicinal plants in normal and alloxan –

   diabetic mice. Phytother Res 16, 383 – 386, 2002.

3- Baricevic D + Bartal T the biological /

     pharmacological activity of the salvia genus. In

     sage – the Genus salvia PP . 143 – 184, 2000          

     (SE kintzios, editor).Academic publishers.

4- Eidi M. et al Effect of salvia officinalis leaves on

     serum glucose and insulin in healty and

     streptozotocin induced diabetic rats J.

     Ethnopharmacol 100 , 310 – 313, 2005.    

5- Hossainzadeh H. et. al.: Antihyperglycemic

     activity of Salvia leriifolia Benth. Leaf and seed  

     extracts in mice. Iranian Journal of Medical  

     Sciences; Vol 23, Issue 3-4, pp 94-98, 1998.

تماشاخانه تصویر

ورود

ایجاد حساب کاربری